Cultuuronderwijs

Waarom aandacht voor cultuur op onze school?

Cultuureducatie is belangrijk voor onze leerlingen. Maar waarom eigenlijk? Er zijn een heleboel redenen om cultuureducatie actief onderdeel van ons lesaanbod te laten zijn:

Maatschappelijke component: cultuur verbindt samenleving en onderwijs: het is een soort cement dat bindt. Leerlingen worden zich bewust van de betekenis van cultuur in de maatschappij en in de eigen omgeving.

Onderwijscomponent: cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van kennis en praktische vaardigheden, zoals samenwerking, kritisch denken en het ontdekken en ontwikkelen van zelfsturend vermogen. Ontwikkelde talenten en vaardigheden zijn ook in te zetten binnen andere vakken op school. Communiceren via taal is niet altijd vanzelfsprekend voor een deel van onze doelgroep.

Bewustwording van cultureel erfgoed: cultuur maakt leerlingen zich ervan bewust van wat cultuur in de maatschappij en eigen omgeving betekent.

Talentontwikkeling: cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden.

Emotionele ontwikkeling: cultuur levert een bijdrage aan de emotionele ontwikkeling van de persoon. Cultuur raakt en verwondert: je vindt iets mooi, je raakt ontroerd, je vraagt je af, je vindt iets heel (on-) plezierig. Cultuur draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van het gevoelsleven en deze gevoelsbeleving maken de mens tot mens.

Beroepsperspectief: cultuur bereid je voor op het kunstenaarschap, iedereen is een kunstenaar.

Persoonlijke ontwikkeling: cultuur raakt, verwondert en kan mensen verbinden. Je wisselt ervaringen uit en deelt emoties, vaardigheden en talenten en bouwt daar samen op verder. Communiceren via taal is niet altijd vanzelfsprekend voor een deel van onze doelgroep. Communiceren via het aansluiten op gevoel is daarmee des te belangrijker. Cultuur biedt zowel in activiteit als gevoel de opening naar een verbinding waarin onze leerlingen zich kunnen en durven open te stellen.

Wat zijn onze doelen?

  • Wij willen leerlingen actief (zelf doen en deelnemen), reflectief (een mening vormen en deze uiten) en receptief (ondervinden en genieten van) in aanraking brengen met allerlei vormen van kunst en cultuur.
  • Wij willen werken aan een klimaat van positieve stimulans en uitdaging, waar ruimte is voor zelfstandig en creatief handelen.
  • Wij willen leerlingen uitdagen zelfstandig (creatieve) oplossingen te bedenken en leren samen te werken.
  • We willen leerlingen zich bewust laten worden van zichzelf en hun plaats in de wereld naast anderen.

Wat doen wij op school aan cultuureducatie?

Onder cultuureducatie worden alle lessen bedoeld waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet.

Cultuuronderwijsaanbod so

Fototaal

Op het so wordt gedurende het schooljaar gewerkt met de thema's uit Fototaal. Fototaal heeft een leskist voor elke groep op het passende niveau. Elk thema wordt 4 à 5 weken behandeld. Behalve dat mondelinge taal veel aan de orde komt, heeft ook kunst een plek gekregen. Muziek, dansen, zingen, knutselen en korte verbeeldingsspelletjes komen ook aan de orde.

Keuzegroep

Alle leerlingen kiezen elke woensdag voor een bepaalde periode een keuzegroep. Kunst is hiervan ook een onderdeel in de vorm van tekenen, drama en muziek. Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen de mogelijkheid om van het aanbod te proeven. 

Cultureel erfgoed, de KunstWeken en het Cultuurmenu komen jaarlijks aan bod op het so en het vso.

Cultureel erfgoed

Naast de reguliere erfgoedthema’s als Sinterklaas, kerst en Pasen besteden we drie lesweken aan een erfgoedproject d.m.v. leskisten.

Zo mogelijk gaan we op excursie en sluiten we aan bij een passend museum. Elke leerling heeft een erfgoedpaspoort dat gedurende de gehele schoolloopbaan wordt gevuld.

KunstWeken

Om het jaar doen we mee aan de KunstWeken waarbij één kunstenaar centraal staat. Elke klas krijgt zijn eigen digitale museum waarin de kunstwerken van de leerlingen worden tentoongesteld.

Cultuurmenu

Het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur ontwikkelt projecten voor het cultuurmenu.

De projecten stimuleren leerlingen om te ontdekken, te ervaren, zich te verwonderen, te reflecteren en te creëren tijdens dans, theater, muziek, techniek, taal, beeldend, erfgoed en media. De projecten worden uitgevoerd door een ICO-vakdocent of een culturele instelling. Het cultuurmenu is er voor meer creativiteit en verbeeldingskracht in de klas.

Het talentenbord op het so. Om de drie weken krijgt een leerling een ereplekje op het talentenbord met een werkje dat hij of zij gemaakt heeft.

Cultuuronderwijsaanbod vso

Het atelier

Gedurende een schooljaar wordt er aandacht besteed aan verschillende vormen van cultuur, zoals handvaardigheid, muziek, tekenen en drama. Leerlingen van Fase 1 krijgen teken- en schilderlessen in het atelier. Per periode van 10 weken komen er groepjes van 2-3 leerlingen in het atelier. Aan het eind van het schooljaar heeft elke leerling van Fase 1 één blok kunst gehad. Ze leren in het atelier gebruik te maken van verschillende materialen en technieken, o.a. kleuren mengen en materiaal gebruiken (wanneer pak je een klein penseel, wanneer een grote kwast). In een later stadium leren leerlingen o.a welke kleuren het best gebruikt kunnen worden in hun werkstuk en hoe ze die moeten toepassen (bijv.: hoe ontstaat diepte).

Iedere periode bespreken we een beroemde kunstschilder. We gaan dan ook schilderen op dezelfde manier als deze kunstschilders. De werkstukken van de leerlingen worden opgehangen op een centrale plek bij het cultuurbord in de gang.

Het cultuurbord op het vso
Het prachtige eindresultaat, gemaakt door vso-leerlingen in het atelier