Veiligheid op school

Veiligheid voor Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland

Waar mensen samenkomen, zijn soms botsingen. Op onze school zijn wij voortdurend actief met het bewaken van een veilige school voor iedereen: leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers, stagiair(e)s en bezoekers. Een veilige school is een school waarin aandacht is voor meerdere aspecten: fysiek (bijv. geen losse tegels op het plein, niet iedereen moet de school zomaar binnen kunnen lopen), medisch (wij hebben meerdere bedrijfshulpverleners, trainingen voor specifieke medicatietoediening, etc.) en sociaal (je bent welkom, iedereen hoort erbij, we pesten niet, etc.) Al onze maatregelen om te zorgen dat iedereen een fijne tijd heeft op onze school hebben wij vastgelegd in ons veiligheidsbeleid. Regelmatig staat dit veiligheidsbeleid op de agenda om te zorgen dat wij actueel en adequaat blijven op het gebied van veiligheid. Aarzelt u alstublieft niet om contact met ons op te nemen als u zorgen heeft over de veiligheidsbeleving van uw kind. Samen hebben wij de taak om te zorgen dat ieder kind zich goed voelt op school.

In iedere ruimte op onze school ziet u visuele ondersteuning van onze afspraken hangen. We maken daarbij onderscheid tussen onze algemene schoolregels en lokaalgebonden schoolregels. Beide regels gelden voor de hele school, dus iedereen binnen onze school, komt de regels overal tegen.

Op school hanteren wij een veiligheidsbeleid. Dit beleidsdocument is Plateaubreed opgesteld en ingevuld door iedere school. U vindt het Veiligheidsbeleid onderaan deze pagina. Een hulpmiddel bij het zorgen voor een veilige school zijn onze protocollen: een kort en bondig stappenplan dat aangeeft op welke wijze de school een bepaalde problematiek aanpakt. Daarnaast hebben wij enkele afspraken over de omgang met elkaar, deze staan vermeld in onze schoolgids en zijn op school beschikbaar.

Interne contactpersoon vertrouwenszaken

Leerlingen, ouders/verzorgers en personeel kunnen te maken krijgen met gedrag of omstandigheden dat als ongewenst ervaren wordt. In eerste instantie wordt getracht dit met de betrokken personen op te lossen. Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Om een passende reactie te vinden, kan het prettig zijn voor de betrokken persoon om advies te vragen aan onze contactpersoon vertrouwenzaken. De vertrouwenspersoon hoort aan en adviseert de betrokkene over welke externe mogelijkheden er zijn voor ondersteuning.

Iedere Plateau-school heeft een intern contactpersoon. Voor onze school zijn dat de heer Reinier Kremer en mevrouw Karin Vredeveld, te bereiken via telefoonnummer: 0592-820650 of via de e-mail: r.kremer@plateau-assen.nl en k.vredeveld@plateau-assen.nl.

Externe vertrouwenspersoon

Daarnaast beschikken we over een extern vertrouwenspersoon die buiten de organisatie staat en niet aan één van de scholen, het stafbureau of het bestuur is verbonden. De externe vertrouwenspersoon kan benaderd worden op advies van de interne contactpersoon, maar ook rechtstreeks door ouders/verzorgers of personeelsleden. De interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon ondernemen geen stappen zonder expliciete toestemming van de betrokkene en alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Binnen Plateau Integrale Kindcentra is mevrouw Yvonne Kamsma de vertrouwenspersoon voor ouders en verzorgers. Zij is te bereiken via 06-12649493 of via info@viavitalis.nl. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Plateau Integrale Kindcentra Assen (plateau-assen.nl).

Protocollen

Hieronder vindt u onze protocollen. Deze worden regelmatig geevalueerd en opnieuw vastgesteld in overeenstemming met de medezeggenschapsraad.

Protocol grensoverschrijdend gedrag
Protocol misbruik
Veiligheidsbeleid