Medezeggenschapsraad (mr)

Wat is de mr?

Iedere school heeft een directie die belast is met de dagelijkse leiding op school. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. De directie en het schoolbestuur nemen de beslissingen niet alleen, maar doen dat in overleg met de medezeggenschapsraad (mr). Deze wordt gevormd uit ouders/verzorgers van onze leerlingen en uit leerkrachten. De directie heeft binnen de mr een informerende rol. Als mr-lid kunt u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De vergaderingen zijn openbaar. De mr richt zich voornamelijk op allerlei beleidsmatige zaken, waarbij de raad instemmings- of adviesrecht kan uitoefenen. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs liggen de rechten van de mr vast.

Wat wordt zoal besproken in de mr-vergaderingen:

Het schoolondersteuningsprofiel, formatieplan, veranderende schooltijden, schoolplan, schoolgidsen, ondersteuningsplan en veiligheid op school . We kunnen elk onderwerp bespreken dat wij als mr belangrijk vinden. Als er ouders zijn die graag punten aan de orde willen brengen die andere ouders ook aangaan en belangrijk zijn, dan kunnen ze dit aan de mr kenbaar maken.

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit:

Oudergeleding:

  • Dhr. R. de Vreeze (voorzitter)
  • Dhr. G. W. Koops (lid)
  • Dhr. D. Lietmeijer (lid)

Personeelsgeleding:

  • Mevr. S. Glavimans (secretaris)
  • Dhr. R. Kremer (vicevoorzitter)
  • Dhr. J. Webbink (penningmeester)

Het mailadres van de mr is mr@liefland-assen.nl.

Mr-notulen 2022-09-06
Mr-notulen 2022-10-04
Mr-notulen 2023-01-10
Mr-notulen 2023-03-07
Mr-notulen 2023-06-20
Mr-notulen 2023-09-14
Mr-notulen 2023-11-08