Stage en praktijk vso

Op het vso is stage een belangrijk onderdeel van het leerstofaanbod. Er zijn verschillende vormen van stage: begeleide interne stage, begeleide externe stage en een zelfstandige externe stage.

Begeleide Interne stage (BIS)

Vanaf leerjaar 3 starten de leerlingen met minimaal een halve dag stage binnen school (BIS) en onze mfa Het Schakelveld.

Stageplekken
 • Horeca en Voeding
  • koken, gericht op wonen
  • schoolkantine
 • Dienstverlening en Zorg
  • facilitair so/vso
 • Procestechniek
  • kaarsenmakerij
  • klussendienst

Begeleide externe stage (BES)

Vanaf leerjaar 4 gaan de leerlingen naast hun BIS ook een dag onder begeleiding stage lopen buiten school (BES). Hierbij gaat een groep van ongeveer vier leerlingen samen met onze lerarenondersteuner(s) naar een bedrijf toe om daar aan de slag te gaan.

Zelfstandige externe stage (ZES)

Vanaf halverwege leerjaar 5 gaan de leerlingen individueel en zonder begeleiding van school stage lopen bij een bedrijf/instelling (ZES). Aan de hand van de mogelijkheden en voorkeuren van de leerling wordt een passende stageplek gekozen. Het doel van deze stage is verkennend of gericht op uitstroom naar dagbesteding of werk.

Stagesectoren (BES/ZES)*
 • Horeca en Voeding
 • Verkoop en Retail
 • Zorg en Welzijn
 • Groen en Dier
 • Product en Proces
 • Carrousel dagbesteding
*afhankelijk van beschikbaarheid

Begeleide interne stage (BIS)

De begeleide interne stages worden opgestart in Fase 1. Leerlingen lopen dan onder begeleiding van een onderwijsassistent 1 dag per week stage. De stage wordt gevolgd aan de hand van een stagevolgsysteem. De stagiair(e) heeft een stagemap met daarin de leerdoelen gericht op de algemene werknemersvaardigheden. De onderwijsassistent vult na elke stagedag het observatieformulier leergedrag in samen met de leerling en na elke blokwijziging wordt het leerlingvolgsysteem ingevuld door de leerkracht.
Interne stages vinden plaats binnen de schoolafdeling en in het multifunctionele centrum Het Schakelveld.

Begeleide externe stage (BES)

De begeleide externe stages vinden plaats op een locatie buiten school en worden begeleid door een onderwijsassistent. In beroepsgerichte fase 2 worden de BES stages opgestart. 
In de beroepsgerichte fase 2 lopen leerlingen maximaal 2 dagen stage waarvan 1 à 2 dagen worden ingevuld met een BES stage. Ook voor deze stage geldt ook een stagevolgsysteem. De stagiair(e) heeft een stage map met daarin de leerdoelen gericht op de algemene werknemersvaardigheden.
De onderwijsassistent vult na elke stagedag het observatieformulier leergedrag in samen met de stagiair(e) en na elke blokwijziging wordt het leerlingvolgsysteem ingevuld door de leerkracht.

Zelfstandige externe stage (ZES)

De leerlingen starten in de beroepsgerichte fase 3 met zelfstandige externe stages. Alle leerlingen lopen zelfstandige externe stage. Deze stages worden begeleid door de werkplekbegeleider en overkoepelend door de stagecoördinator en vinden plaats op een plek buiten school zonder begeleiding van school. Daarnaast is de mentor van de leerling betrokken bij het hele proces. In deze transitiefase lopen leerlingen 3 à 4 dagen stage. Een groot deel hiervan is externe stage. De stages worden gevolgd doordat de stagiair(e) een eigen stageboek hanteert met opdrachten. Deze opdrachten kunnen met de externe stagebegeleider besproken worden en op school verwerkt. Er zijn ook opdrachten die tijdens coachgesprekken met de eigen mentor besproken kunnen worden.
De stagecoördinator bespreekt de stagiair elke 6-8 weken met de werkbegeleider en draagt de vorderingen over aan de mentor en deze verwerkt de behaalde doelen in het leerlingvolgsysteem.